Vandaag bereikbaar tot 17:00 uur
Telefoon: 033 - 47 00 000
Selecteer uw vestiging:AmersfoortBeverwijk

Reglement tarieven en bepaling

voor de niet-ambtelijke rechtspraktijk en aanvullende tarieven aangaande de ambtelijke praktijk

A. Niet-ambtelijke rechtspraktijk

Omschrijving niet-ambtelijke rechtspraktijk

1. De niet-ambtelijke rechtspraktijk omvat onder meer:

 1. incassowerkzaamheden, waaronder worden verstaan de werkzaamheden die beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen. Daarmee worden gelijkgesteld de (niet-ambtelijke) werkzaamheden die beogen roerendezaken terug te halen.
 2. het geven van (juridische) adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van onderhandelingen, het voeren van procedures, het verrichten van taxaties, het verstrekken van kredietrapporten, het uitwerken en/of opstellen van dagvaardingen en processtukken, (over-) betekeningen, (conservatoire en executoriale) beslagen, doorhalingen, constateringen enz.
 3. het aanbrengen van dagvaardingen, het indienen van rekesten, het comparerenter terechtzitting, alsmede alle andere met de handeling verband houdende en/of daaruit voortvloeiende (rol) werkzaamheden, en de afwikkeling van executoriale titels, waaronder begrepen het innen van de daaruit voortvloeiende gelden voor de executant.
 4. Consultancy, detachering, software en trainingen

 

B. De opdrachtgevers

1. Opdrachtgevers van Bosveld Gerechtsdeurwaarders & Incasso’s en Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders B.V. (hierna te noemen: opdrachtnemer) en de aan haar verbonden gerechtsdeurwaarders worden onderverdeeld in:

 1. tussenpersonen, waaronder worden verstaan advocaten en (de in Nederland benoemde) gerechtsdeurwaarders.
 2. adviseurs, waaronder worden verstaan rechtskundig adviseurs, houders van een incassobureau, bedrijven en instellingen met een eigen juridische afdeling (als zodanig erkend en naar buiten toe optreden) en buiten Nederland benoemde gerechtsdeurwaarders.
 3. overige opdrachtgevers, die niet behoren tot de hiervoor genoemden.

2. Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de tarieven voor enige categorie opdrachtgevers op andere personen dan de in die categorie genoemde van toepassing te verklaren dan wel aan te passen.

 

C. Tarieven

1. Basisvergoeding

1.1   Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de tarieven te allen tijde aan te passen. Voor alle ambtshandeling geldt het tarief overeenkomstig het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders(btag).

 

1.2   In alle zaken, waarin Opdrachtnemer een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in de administratie verwerkt, is de opdrachtgever aan Opdrachtnemer een basisvergoeding van € 49,50 verschuldigd aan bureau- en dossierkosten.

 

1.3   Onder incassowerkzaamheden worden verstaan die werkzaamheden die beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen en vorderingen krachtens executoriale titels. Daarmee worden gelijkgesteld de (niet-ambtelijke)werkzaamheden die beogen roerende zaken terug te halen.

 

1.4   Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de schuldenaar door Opdrachtnemer tenminste één maal schriftelijk aangemaand of bij exploot tot betaling gesommeerd is. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling is gevolgd of een betalingsregeling tot stand is gekomen, zal opdrachtnemer de nodige rechtsmaatregelen nemen.

 

1.5 Voorschot op de kosten van de gerechtelijke procedure

Indien opdrachtgever een gerechtelijke procedure wenst te starten heeft opdrachtnemer het recht om opdrachtgever te vorderen een bedrag te storten ter dekking van de te maken kosten en/of verschotten. Dit voorschot zal minimaal bestaan uit de kosten van de dagvaarding, het griffierecht, het salaris gemachtigde en eventueel verwachte behandelingskosten. Bij gebreke van het betalen van het gevraagde voorschot is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten, dan wel de zaak af te doen onder opgave van haar kosten.

 

1.6 Aan de opdrachtgever zal door Opdrachtnemer worden berekend ter zake van incassowerkzaamheden:

a. een tarief gelijk aan onderstaande staffel over het geïncasseerde bedrag met een minimum van € 49,50, waarbij Opdrachtnemer zal trachten deze kosten zoveel als mogelijk op de debiteur te verhalen.

€ 0,00 tot € 3.000,0015%
€ 3.000,00 tot € 5.000,0010%
€ 5.000,00 tot € 15.000,008%
€ 15.000,00 tot € 60.000,005%
≥ € 60.000,003%

b. de grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door (of namens) debiteur betaalde hoofdsommen en rechten, ongeacht aan wie betaling heeft plaatsgevonden. Voor zover van toepassing wordt onder het geïncasseerde bedrag ook verstaan de waarde van de teruggehaalde roerende za(a)k(en), betaling(en) in natura of verrekening van een of meerdere vordering(en).

c. in alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt, bijvoorbeeld bij het faillissement van debiteur, en voor werkzaamheden en/of kosten welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden, is de opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd de door haar gemaakte verschotten en voor haar werkzaamheden een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag uitgaande van het toepasselijke uurtarief.

 

1.7 Als aanvulling op artikel 1.4 zullen voor het verrichten van de navolgende werkzaamheden in rekening worden gebracht:

 • voor het doen van Wake-up call                                                    €   5,00
 • voor het versturen van een nakomingsbrief/WIK-brief             € 14,95
 • voor rolbehandeling en het aanbrengen van dagvaardingen   € 10,00

 

1.8 Overige tarieven

Deze kosten worden voor zover mogelijk en toegestaan verhaald op de debiteur:

informatie basisregistratie personenBtag
standaard uittreksel Handelsregister onlineBtag
informatie KadasterBtag
informatie kenteken (RDW)Btag
informatie UWV polisBtag
informatie digitaal beslagregisterBtag
publicaties StaatscourantBtag
Kosten Kadasterkadaster 2

 

1.9 Toepasselijk uurtarief

a, Indien één of meer handelingen (uitgevoerd zonder spoed en binnen de normale kantoortijden tegen uurtarief aan de opdrachtgever in rekening wordt/worden gebracht, zal Opdrachtnemer in het uurtarief het navolgende onderscheid maken:

voor advocaten geldt een uurtarief van€ 220,00
voor juristen geldt een uurtarief van€ 175,00
voor gerechtsdeurwaarders geldt een uurtariefvan€ 175,00
voor incassospecialist/planner€   90,00
voor consultant/debiteurenbeleving€ 165,00
voor IT-specialist/developer€ 175,00

Opdrachtnemer bepaalt wie de bewuste handeling(en) uitvoert.

b. De aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden ten aanzien van de rol en overige handelingen vanaf de proces inleidende fase worden aan iedere opdrachtgever doorbelast tegen het toepasselijke uurtarief. In het geval van reiskosten zal een vergoeding van € 0,50 per kilometer worden gehanteerd. Hiermee worden gelijkgesteld die handelingen die noodzakelijk zijn om te komen tot een correcte uitvoering van de aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden.

 

1.10 Spoedtarief

a. Voor de door de opdrachtgever opgeworpen noodzaak om de verrichting van (een) ambtshandeling(en) binnen 24 uur na aanlevering plaats te laten vinden, bedraagt het tarief tweemaal het normale tarief vermeerderd met de kosten voor de planning, indien de ambtshandeling valt binnen de normale werktijden.

b. Het tarief voor ambtshandeling welke binnen 24 uur na aanlevering moeten worden verricht buiten normale werktijden*, bedraagt driemaal het normale tarief vermeerderd met de kosten voor de planning**.

* Binnen werktijden wordt verstaan:
maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur, met uitzondering van feestdagen.
*Met de kosten voor de planning wordt bedoeld:
De uren voor het uitvoeren va de spoed ambtshandeling te vermeerderen de uren van de planner conform het gehanteerde uurtarief per medewerker.


2. Afwikkelingskosten tussenpersonen

 

2.1   Onder afwikkelingskosten worden verstaan: de kosten die Opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden aan tussenpersonen berekent voor haar werkzaamheden terafwikkeling van zaken, nadat een dagvaarding is uitgebracht, een verzoekschrift is ingediend dan wel een executoriale titel aan haar ter afdoening ter hand is gesteld.

2.2   te grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten is het totaal van de ontvangen gelden onder aftrek van de aan Opdrachtnemer verschuldigde kosten,ongeacht aan wie de betaling heeft plaatsgevonden.

2.3   De afwikkelingskosten bedragen 5% over de eerste € 50.000,00 (met een minimum van € 49,50) plus 2% over het meerdere.

2.4   De afwikkelingskosten zullen eveneens verschuldigd zijn over de bij Opdrachtnemergedane betalingen tijdens of meteen na de door haar verrichte conservatoire maatregelen.

2.5   Naast afwikkelingskosten is de opdrachtgever-tussenpersoon tevens de gemaakte verschotten en andere uit de opdracht voortvloeiende vergoedingen voor de werkzaamheden van Opdrachtnemer verschuldigd.

 

3. Afwikkelingskosten adviseurs

3.1   Voor werkzaamheden die Opdrachtnemer verricht voor een adviseur, waarbij geldt dat de adviseur de zaak zelf juridisch opzet en behandelt, is de adviseur aan Opdrachtnemer verschuldigd 10% van het geïncasseerde bedrag, vermeerderd met het toepasselijke uurtarief voor de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

3.2   De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten is het totaal van de ontvangen gelden onder aftrek van de aan Opdrachtnemer verschuldigde kosten,ongeacht aan wie de betaling heeft plaatsgevonden.

 

D. Ambtelijke rechtspraktijk

Omschrijving ambtelijke rechtspraktijk

1. Onder ambtelijke rechtspraktijk wordt verstaan de werkzaamheden zoals omschreven in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderwet van 26 januari 2001.

2. Opdrachtnemer brengt haar opdrachtgevers voor het verrichten van ambtelijke werkzaamheden de bedragen in rekening zoals omschreven in het Besluit tarieven ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag).

3. Kosten toezicht en tuchtrecht

Uit hoofde van de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen belast de KBvG per uitgebracht exploot kosten door aan de uitvoerend gerechtsdeurwaarder. De door de KBvG aan opdrachtnemer doorbelaste kosten toezicht en tuchtrecht worden aan opdrachtgever doorbelast in de vorm van een toeslag per betekend exploot.

 4. Aanvulling ambtelijke werkzaamheden

a. Als aanvulling op artikel C.2 zullen voor het verrichten van de navolgende, niet in het Btag vermelde werkzaamheden, welke nimmer op de debiteur zijn te verhalen, in rekening worden gebracht voor het doen van:

een sommatie-exploot€   95,00
een sommatie-exploot incl. uitgebreid verhaal rapport€ 195,00
een proces-verbaal van constatering€ 175,00 / uur
een herstelexploot€ 175,00 / uur
een exploot houdende getuigenoproeping€ 175,00 / uur
een exploot van verzet tegen faillietverklaring€ 175,00 / uur
een exploot van oproep tot bijwonen van descente€ 175,00 / uur
een exploot van betekening aan een EU-ingezetene€ 125,00 3
administratieve taken inzake Europese betekening€ 175,00 / uur

b. Ontruimingsprocedure

Vanuit het Btag is geen vergoeding toegekend aan de intensieve communicatie tussen alle belanghebbenden (waaronder politie, gemeente, verhuurder, huurder en ontruimingsploeg) welke plaatsvindt bij een ontruimingsprocedure. Voor het in goede banen leiden van een dergelijke ambtshandeling rekent opdrachtnemer een vaste opstartkosten per opgestarte ontruimingsprocedure van € 90,00 + het Btag tarief. Voor het toezicht van de ontruiming berekent opdrachtnemer € 310,00 voor het eerste uur en € 175,00 per uur voor elke aanvullend uur of een gedeelte hiervan. Het verzetten van een ontruimingsdatum op verzoek van opdrachtgever nadat de ontruimingsprocedure is opgestart geldt als annulering van de huidige ontruimingsprocedure. In dit geval brengt de opdrachtgever de reeds gemaakte kosten in rekenen en zal een nieuwe ontruimingsprocedure moeten worden opgestart.

C. Toezicht veiling

Voor een opdracht tot het verrichten van een ambtshandeling in de proces inleidende dan wel de executoriale fase, die op verzoek van de opdrachtgever wordt ingetrokken of een ambtshandeling die tijdens uitvoering op diens verzoek wordt gestaakt of om andere redenen niet kan worden voltooid, geldt het toepasselijke uurtarief vermeerderd met de verschotten.

Voor het ambtelijk toezicht houden op veilingen is ten behoeve van opdrachtnemer een basisvergoeding verschuldigd van € 310,00 inclusief het eerste uur van toezicht. Vervolgens is een uurtarief  van € 175,00 verschuldigd. Tevens maakt Opdrachtnemer aanspraak op 15% van de opbrengst van de veiling.

5.   Voor een ambtshandeling in de proces inleidende dan wel de executoriale fase die niet kan worden afgerond wegens omstandigheden die hun oorzaak vinden in het feit dat de opdrachtgever Opdrachtnemer van onjuiste c.q. verouderde informatie voorziet, 50% van het tarief zoals omschreven in het Btag.

6.   Voor buiten kantoortijden en in het weekeinde te verrichten ambtshandelingen zullen de in rekening te brengen vergoedingen zoals omschreven in artikel C.1.11 spoedtarief in rekening worden gebracht.

7.   Voor de door de opdrachtgever opgeworpen noodzaak tot onverwijlde spoed bij de verrichting van (een) ambtshandeling(en), waarbij de onverwijlde spoed geen verband houdt met een wettelijke- of door de rechterlijke macht bepaalde (verval)termijn, zullen de in rekening te brengen vergoedingen zoals omschreven in artikel C.1.11 spoedtarief in rekening worden gebracht.

 

E. Tarieven internationale incassowerkzaamheden

Bij internationale incasso schakelt opdrachtnemer een internationale incasso intermediairin. Voor het aanmelden van uw vordering bij onze internationale incasso intermediair is een tarief van € 25,00 verschuldigd. Daarnaast wordt door onze intermediair over de geïncasseerde gelden een incassoprovisie in rekening gebracht. Zowel het tarief voor de aanmelding als de incassoprovisie kunnen niet aan de schuldenaar worden doorbelast en komen zodoende volledig voor rekening van opdrachtgever.  Over de door intermediair geïncasseerde gelden, ongeacht aan wie betaling heeft plaatsgevonden, wordt een incassoprovisie aan opdrachtgever doorbelast van:

Voor vorderingen in Europa:

 • 15% over geïncasseerd bedrag tot € 15.000
 • 12% over geïncasseerd  vanaf € 15.001 tot € 30.000
 • 10% over geïncasseerd  vanaf € 30.001 tot € 75.000
 • 8% over geïncasseerd   vanaf € 75.001

 

Voor vorderingen buiten Europa:

 • 25% over geïncasseerd bedrag tot € 20.000
 • 20% over geïncasseerd vanaf € 20.001 tot € 100.000
 • 15% over geïncasseerd vanaf € 100.001 met een minimum van € 50,00

 

F. Algemeen

Omzetbelasting

 1. Alle in dit reglement genoemde bedragen/tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 2. Voor alle in dit reglement genoemde handelingen/werkzaamheden geldt dat uitsluitend Opdrachtnemer bepaald wie de handelingen/werkzaamheden uitvoert. Daarbij is het toepasselijke uurtarief van toepassing.

 

https://www.kbvg.nl/cms/public/files/2023-02/1675435358_btag-1-januari-2023.pdf?d9c9ec9c4c

https://www.kadaster.nl/over-ons/tarieven

3 Artikel 6 van Uitvoeringswet Betekeningsverordening, https://wetten.overheid.nl/BWBR0013176/2023-05-01