Morgen weer bereikbaar vanaf 08:30 uur
Telefoon: 033 - 47 00 000
Selecteer uw vestiging:AmersfoortBeverwijk

Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van Bosveld gerechtsdeurwaarders en incasso. De dienstverlening die wij voor onze opdrachtgevers uitvoeren waarin uw gegevens worden overgedragen. De privacyverklaring voor onze websites kunt u hier vinden.
 

1. Inleiding

Bij onze incassowerkzaamheden gebruiken we persoonlijke gegevens over u. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en
bewaren en met welk doel.

Bosveld Gerechtsdeurwaarders & Incasso’s B.V. (hierna te noemen ‘Bosveld’) is verantwoordelijk voor het gebruiken van uw gegevens. Daarbij moeten we ons houden aan de wetten en regels die daarvoor gelden. Denkt u daarbij onder andere aan:

Wetten en regels

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 • Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming 
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
 • Gerechtsdeurwaarderswet 
 • Wet vereenvoudiging beslagvrije voet 
 • Besluit beslagvrije voet 
 • Administratieverordening Gerechtsdeurwaarders 
 • Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit (KBvG = Koninklijke Beroepsorganisatie voor 
  Gerechtsdeurwaarders) 
 • Verordening Digitaal Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders 
 • VISH convenant (VISH = Verwijsindex Schuldhulpverlening) 
 • Wet algemene bepalingen burgerservicenummer 
 • Wet Basisregistratie Personen 
 • Richtsnoeren Autoriteit Persoonsgegevens Beveiliging van persoonsgegevens 
 • Beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens Identificatie en verificatie van persoonsgegevens 
 • Beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens Beveiliging van persoonsgegevens 
 • Beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens Meldplicht Datalekken 
 • Beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens Cameratoezicht


Onze contactgegevens 
Bosveld Gerechtsdeurwaarders & Incasso’s B.V. Databankweg 26-30, 3821 AL Amersfoort
Tel: 033-4700000 
 

2. Van wie we gegevens verzamelen 
We verzamelen en gebruiken gegevens van de schuldenaar. Dat bent u of u en uw partner
als er een gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander,
bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook
van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens. Bij een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken ook we de gegevens van de ouder(s) of van de voogd. 
 

3. Waarom we gegevens verzamelen 
U heeft volgens onze opdrachtgever een openstaande schuld. De opdrachtgever heeft ons gevraagd om de schuld te innen. We zoeken daarom contact met u en hebben daarvoor uw contactgegevens nodig. Als we u in een tweede stap moeten oproepen om voor de rechter te verschijnen, hebben 
 

we de wettelijke plicht om gegevens over uw officiële woonplaats op te vragen. En we moeten kunnen inschatten of een rechtszaak wel zin heeft. Daarvoor kijken we of er sprake is van een bijzondere schuldsituatie.

Bij het leggen van beslag op uw inkomen of bezittingen moeten we weten welke dat zijn
en of er soms al beslag op ligt. Bij het leggen van beslag op uw inkomen is de gerechtsdeurwaarder verplicht te controleren of er al beslag op ligt en moet hij de beslagvrije voet vaststellen.
 

4. Door ons verzamelde gegevens

4.1. Door de opdrachtgever verstrekte gegevens

Het bedrijf, de persoon of de organisatie die nog geld van u krijgt heeft –soms via een tussenpersoon (bijvoorbeeld een incassoburo of een advocaat)- aan ons opdracht gegeven om u te benaderen. We krijgen van deze schuldeiser of zijn tussenpersoon uw contactgegevens, informatie over de openstaande factuur/facturen en het bedrag waar het om gaat.

4.2. Door u aan ons verstrekte gegevens

Er is informatie die u aan ons geeft in emails, brieven, telefoongesprekken, gesprekken aan
de deur of aan onze balie. Deze gegevens gebruiken we als het van belang is voor het
incasseren van uw schuld. Als u correcties heeft op een door ons vastgestelde beslagvrije voet kunt u deze aan ons doorgeven. Hiervoor zult u dan aanvullende informatie aanleveren, die we gebruiken om de beslagvrije voet opnieuw te berekenen.

Bijzondere gegevens

We vragen nooit om bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw afkomst, geloof of gezondheid. Het kan zijn dat u ons bijzondere persoonsgegevens geeft zonder dat we daarom vragen. Die slaan we dan niet op en gebruiken we niet.

Uw overzicht van inkomsten- en uitgaven

Het kan tot de mogelijkheden behoren dat als u een aanvraag tot een betalingsregeling doet dat wij u vragen om een inkomsten en uitgaven formulier in te vullen en aan ons door te geven. Dit formulier is te downloaden via onze website. De gegevens die u op dit formulier zet gebruiken we
om te bepalen wat het wekelijkse of maandelijkse bedrag is dat u aan ons moet betalen om de schuld af te lossen.

Opnemen van telefoongesprekken

Als we met u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. We kunnen de telefoongesprekken terugluisteren. Dat doen we om onze medewerkers te trainen en voor kwaliteitsdoeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden na 90 dagen gewist.

4.3. Gegevens die we zelf verzamelen

De gerechtsdeurwaarder mag speciale gegevensbronnen gebruiken. Dat mag als hij bezig is met het voorbereiden van een rechtszaak of als hij een vonnis tegen u heeft.

Gegevens bij het voorbereiden van een rechtszaak

De gerechtsdeurwaarder controleert uw adresgegevens in de ‘basisregistratie personen’.

Zo is hij er zeker van dat hij officiële stukken voor een rechtszaak aan uw goede adres aflevert. Ook kijkt de gerechtsdeurwaarder in het ‘digitaal beslagregister’. Daarin staat informatie als er al beslag ligt op uw salaris of uitkering. De gerechtsdeurwaarder ziet het soort beslag dat is gelegd, het bedrag waarvoor het beslag is gelegd en de naam van de gerechtsdeurwaarder die dat beslag heeft gelegd.

Gegevens als er een vonnis aanwezig is

De gerechtsdeurwaarder kan uw adresgegevens in de ‘basisregistratie personen’ controleren. Dat moet hij doen als hij officiële stukken aan uw adres moet afleveren. Zo zorgt hij ervoor dat hij dat altijd aan het goede adres doet.

De gerechtsdeurwaarder kan uw burgerservicenummer ophalen uit de gegevensbron ‘UWVpolis’. Daarmee kan de gerechtsdeurwaarder een overzicht opvragen van uw werkgevers van de laatste jaren. Ook kan hij zien of u eventueel een uitkering (van het UWV) ontvangt.

Aan uw werkgever kunnen we om gegevens over uw salaris vragen.

Aan de belastingdienst kunnen we om gegevens vragen over toeslagen die u van de belastingdienst ontvangt.

De gerechtsdeurwaarder kan ook het register ‘Rijksdienst voor het Wegverkeer’ (hierna genoemd: ‘RDW register’) inzien en kijken of er een voertuig op naam staat. Hij krijgt uit het RDW register het kenteken en gegevens over merk, type en kleur van het voertuig en op wiens naam het voertuig staat.

Gegevens voor het berekenen van uw beslagvrije voet

De gerechtsdeurwaarder gebruikt een verplichte rekenmodule om de beslagvrije voet te berekenen. De rekenmodule gebruikt uw burgerservicenummer en haalt uw inkomensgegevens op bij het UWV. We verwerken dan onder andere uw adresgegevens, leefsituatie (bijvoorbeeld gehuwd), inkomensgegevens en de vastgestelde beslagvrije voet.

Gegevens uit een huisbezoek

Als onderdeel van ons werk kunnen we ook uw adres bezoeken, bijvoorbeeld om een officieel stuk (bijvoorbeeld een dagvaarding) achter te laten. We noteren dan gegevens over het type woning en classificeren de woonomgeving.

Overige gegevens die we kunnen verzamelen

Als onderdeel van ons werk kunnen we ook de volgende bronnen raadplegen:

 • Verwijsindex schuldhulpverlening
  In dit register (dat wordt gevoed door gemeenten) wordt aangegeven of bekend is dat u eventueel begeleiding krijgt van een schuldhulpverlener. We krijgen dan de naam van de schuldhulpverlener of de instantie te zien. Niet alle gemeenten zijn hier op aangesloten. 
 • Centraal Curatele en Bewindregister en insolventieregister
  In dit register wordt aangegeven of u onder curatele bent gesteld of onder bewind staat. We krijgen dan de naam en contactgegevens van de schuldhulpverlener of de instantie te zien. 
 • Andere gerechtsdeurwaarders 
   

We kunnen andere gerechtsdeurwaarders uit uw regio benaderen om te vragen of ze ook vorderingen op u in behandeling hebben, of dat ze ten laste van u beslag hebben gelegd. Dat kunnen we doen om bijvoorbeeld uw faillissement aan te vragen of te bepalen of het zinvol is om een bepaald beslag te leggen.

 • Kamer van Koophandel
  We kunnen het Handelsregister raadplegen om te zien of u een onderneming op naam heeft staan, of dat u wellicht als aandeelhouder geregistreerd staat. 
 • Centraal Testamenten Register
  We kunnen dit register raadplegen als de schuldenaar is overleden om te zien of er wellicht erfgenamen zijn die de schuld moeten betalen. 
 • Bewindvoerder
  We kunnen in contact treden met uw bewindvoerder om informatie over het bewind in te winnen. 
 • Schuldhulpverlener
  We kunnen in contact treden met uw schuldhulpverlener om informatie over uw schuldenpositie in te winnen. 
 • Gemachtigde
  We kunnen in contact treden met uw gemachtigde om afspraken over de afbetaling van de schuld te maken of om over de vordering zelf te communiceren.
   

4.4. Klanttevredenheid onderzoek
Als u contact met ons heeft opgenomen via de telefoon zullen wij u die dag (indien bij ons bekend) een klanttevredenheid onderzoek sturen via email met de vraag of u die wilt invoeren.

Het klanttevredenheid onderzoek is uitsluitend bedoelt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Wij verzamelen alleen uw antwoorden en dit is standaard geanonomiseerd (Wij koppelen niet uw antwoorden aan het uw emailadres). In het onderzoek kunnen we u de vraag stellen of we u kunnen contacteren op een later moment. In dit geval koppelen wij wel uw emailadres aan uw antwoorden zodat wij met u contact kunnen opnemen.
 

5. Waarom we uw gegevens mogen verzamelen en gebruiken 
Er is een partij die aan u een dienst heeft geleverd, u een product heeft verkocht, aan wie u een bijdrage of bijvoorbeeld een bekeuring moet betalen. Die partij noemen wij ‘de schuldeiser’. De schuldeiser kan onze rechtstreekse opdrachtgever zijn. De schuldeiser kan voor het incasseren van zijn vordering ook eerst een andere partij inschakelen, bijvoorbeeld een incassoburo of een advocaat. Die partij noemen we dan ‘de tussenpersoon’. 

De gerechtsdeurwaarder werkt bij het incasseren van een openstaande schuld altijd in
opdracht van een ander (de opdrachtgever). Een opdrachtgever kan dus een tussenpersoon of de schuldeiser zelf zijn. 

De opdrachtgever of de schuldeiser is van mening dat u hem nog geld verschuldigd bent. We mogen gegevens van u verzamelen en gebruiken omdat u nog een bedrag moet betalen aan de opdrachtgever of aan de schuldeiser. Dat kan zijn omdat u nog een overeenkomst moet nakomen of omdat u aan een wettelijke plicht hebt te voldoen. 

Bij het voorbereiden van een rechtszaak en bij ons werk als gerechtsdeurwaarder (het ‘ambtelijk’ werk) zijn we vanuit de wet verplicht om uw adres te controleren in de basisregistratie personen.
De gerechtsdeurwaarder mag bij het uitblijven van uw betaling kijken of hij beslag kan leggen op uw inkomen of bezittingen. Daarvoor raadpleegt hij verschillende registers en gebruikt deze gegevens. Dit gebruik valt onder het gerechtvaardigd belang van de gerechtsdeurwaarder om zijn werk te kunnen uitvoeren. 
 

6. Met wie we gegevens delen

6.1. Wat we delen met onze opdrachtgever

We hebben in ons werk veel contact met de opdrachtgever. We geven de schuldeiser informatie over betalingen die u al ons heeft gedaan, over betalingsregelingen die we met u afspreken en als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen de schuld. Ook geven we de opdrachtgever informatie over een contactmoment met u, bijvoorbeeld de datum en het soort van een aan u verstuurde brief of van een telefoongesprek.

6.2. Doorgeven van gegevens aan een andere gerechtsdeurwaarder

We delen soms uw gegevens met andere gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland. Bijvoorbeeld als u in een gebied woont waar we niet regelmatig werken en we toch met u in contact willen komen. De gegevens die we delen zijn adresgegevens, gegevens van een oproeping of dagvaarding of gegevens van een vonnis of beslag. De collega gerechtsdeurwaarder valt onder dezelfde wetten en regels. En de collega is volledig verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. Bij vragen over uw gegevens kunt u dan bij ons terecht of bij onze collega.

6.3. Digitaal beslagregister

Als we als gerechtsdeurwaarder beslag op uw inkomen leggen, moeten we in het digitaal beslagregister vastleggen op wie het beslag wordt gelegd, het type beslag en het bedrag waarvoor we beslag leggen. Het digitaal beslagregister valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (de KBvG).

6.4. Verhuisbedrijf en slotenmaker

Bij een ontruiming schakelen we een slotenmaker en een verhuisbedrijf in. We geven aan de slotenmaker en het verhuisbedrijf alleen de datum van de ontruiming door en het huisadres.

6.5. Delen van uw gegevens buiten Nederland

Als er sprake is van een buitenlandse opdrachtgever, dan delen we informatie met deze opdrachtgever. Als u zich in een ander land bevindt, dan schakelen we een partij in dat land in om namens ons de schuld te innen. Met die partij delen we dan de gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren.

Alle Europese landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (de Europese Economische Ruimte) vallen onder dezelfde wetgeving als het gaat om bescherming van persoonsgegevens. Als we gegevens delen buiten de Europese Economische Ruimte beoordelen we eerst de situatie over de bescherming van persoonsgegevens in dat land. We registeren dan
welke gegevens we delen.

6.6. Doorgeven van gegevens

Doorgeven van gegevens over uw beslagvrije voet aan een andere beslaglegger
Als een andere beslaglegger (bijvoorbeeld de belastingdienst of UWV) beslag legt, kan deze bij ons uw beslagvrije voet opvragen.

7. Hoe we uw gegevens beschermen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Daarbij letten we er vooral op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat niemand zomaar toegang heeft tot ons gebouw, onze systemen en uw gegevens. We laten onze veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren.

We werken samen met partijen die voldoen aan de strengste normen voor informatiebeveiliging. Zij worden op naleving van die regels periodiek door een externe partij beoordeeld. Wij controleren regelmatig of die partijen nog steeds aan die normen voldoen.

8. Geautomatiseerde verwerking persoonsgegevens

Voor gerechtsdeurwaarders geldt een verplichting om te zorgen dat zij geen onnodige kosten maken. Dat geldt voor diegenen die nog een vordering moeten betalen, maar ook voor onze opdrachtgevers. Om daarvoor te kunnen zorgen worden dagelijks door medewerkers van Bosveld zorgvuldige besluiten genomen om dat te voorkomen.

Als wij een nieuwe zaak op u in behandeling krijgen, kijken we of wij al eerder een vordering op u in behandeling hebben gehad. Als dat het geval is, beoordelen we aan de hand van uw bestaande gegevens of het zinvol is om de nieuwe vordering op u wel in behandeling te nemen.

Als wij een nieuwe zaak op u in behandeling krijgen kan het ook voorkomen dat we bepaalde gegevens van u vergelijken met een gewogen gemiddelde uit onze database. We kijken dan naar leeftijd, de hoogte van de vordering en de aanwezige hoeveelheid van contactgegevens. We kunnen daarmee een inschatting maken hoe groot de kans is dat we de vordering op u gaan incasseren. De uitkomst daarvan kunnen we gebruiken om te kijken welk behandeltraject het beste past, zodat we geen onnodige kosten maken en naar verwachting de vordering het snelst betaald kunnen krijgen.

9. Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. In verband met een wettelijke bewaarplicht bewaren wij uw gegevens in nagenoeg alle gevallen 10 jaar.

10. Welke rechten u heeft

De persoonsgegevens zijn gegevens over u. We vinden het normaal dat u precies mag
weten welke gegevens we van u hebben (inzagerecht). Als er fouten staan in de gegevens
mag u ons vragen om ze te verbeteren (recht op correctie). Ook mag u vragen om niet
langer gegevens van u te gebruiken (bezwaar tegen verwerking) of zelfs om gegevens over
u te verwijderen (recht op wissen van gegevens). Deze verzoeken over uw gegevens kunt
u doen via privacy_at_bosveld.nl of u kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Inzagerecht

U mag ons vragen welke gegevens van u we precies hebben. Deze vraag kunt u stellen via privacy_at_bosveld.nl. We sturen u dan een formulier toe en vragen u om dit in te vullen en te ondertekenen. Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende formulier ontvangt u
van ons binnen 4 weken een reactie. In principe zit bij die reactie een overzicht van alle persoonsgegevens die we van u hebben, behalve als we nog meer gegevens van u nodig hebben of niet aan uw verzoek kunnen voldoen. In ons antwoord leggen we dat dan uit.

Recht op correctie

Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen. U mag ons vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als deze gegevens fouten bevatten of niet volledig zijn.

Een correctie kunt u doorgeven via privacy_at_bosveld.nl. Na een eigen controle kunnen we deze wijzigingen direct doorvoeren. Het kan ook zijn dat we u een formulier toesturen en vragen om dit in te vullen en te ondertekenen. Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende formulier ontvangt u van ons binnen 4 weken een reactie dat we de correctie hebben uitgevoerd, behalve als we nog meer gegevens van u nodig hebben of niet aan uw verzoek kunnen voldoen. In ons antwoord leggen we dat dan uit.

Bezwaar tegen het gebruiken van uw gegevens

U kunt ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken. We zullen dit verzoek altijd zorgvuldig bekijken maar hebben vaak toch de bevoegdheid om uw gegevens te blijven gebruiken. Neemt u contact op met onze functionaris gegevensbescherming als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens, of stuurt u een e-mail naar privacy_at_bosveld.nl.

Recht op wissen van gegevens

U mag ons vragen om uw gegevens te wissen. In de meeste situaties hebben we een
wettelijke verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In dat geval
mogen we die gegevens niet verwijderen. We zullen uw verzoek altijd zorgvuldig bekijken
en u laten weten of we gegevens van u kunnen verwijderen. Als dat niet kan, geven we
daar de reden van op. Neemt u contact op met onze functionaris gegevensbescherming als u gegevens van uzelf wilt laten wissen, of stuurt u een e-mail naar privacy_at_bosveld.nl.

11. Hoe u een klacht kunt indienen

Als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens
Bezoek adres: Bezuidenhoutseweg 30 / 2594 AV Den Haag (alleen volgens afspraak) 
Post adres: Postbus 93374 / 2509 AJ Den Haag
Telefoonnummer: 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)

12. Aanpassing van deze privacyverklaring

We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe of andere gegevens verzamelen, aan nieuwe partijen verstrekken of er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen

 

Voor een overzicht van leveranciers waarmee wij u gegevens delen kunt op deze link klikken. Hier vindt u een overzicht van de verwerkers en subverwerkers van Bosveld.