Morgen weer bereikbaar vanaf 08:30 uur
Telefoon: 033 - 47 00 000
Selecteer uw vestiging:AmersfoortBeverwijk

Veilingvoorwaarden executieverkoop roerende zaken Bosveld Gerechtsdeurwaarders & Incasso B.V.

Iedereen die aan de executieverkoop deelneemt, wordt medegedeeld dat deze verkoop wordt gehouden onder de hierna volgende voorwaarden. Een ieder die aan deze verkoop deelneemt, geeft hierdoor te kennen dat hij de toepasselijkheid van deze voorwaarden accepteert. Een exemplaar van deze voorwaarden zal overhandigd worden danwel wordt verwezen naar de digitale locatie. 

1. De executoriale verkoop van de roerende zaken zal plaatsvinden bij opbod aan de meestbiedende. De koper betaalt de koopsom hierna direct aan de gerechtsdeurwaarder cash of door bankbetaling. 
 

2. De openbare veiling vindt plaats naar de orde in de catalogus of advertentie vermeld onder de hierbij vermelde voorwaarden. De gerechtsdeurwaarder behouden zich het recht voor om nummers te splitsen of bijeen te voegen. Degene die wil bieden, dient zich vooraf onder opgave van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer aan te melden bij de gerechtsdeurwaarder. 
 

3. Alle zaken worden zonder garantie en voetstoots verkocht, in de staat waarin zij zich bevinden, door de koper gezien of niet gezien, ook wanneer zaken aan de beschrijving, benaming, gewicht, maat of wat het ook moge zijn, niet beantwoorden. De koper kan zich er niet op beroepen dat de roerende zaak behept is met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten. 
 

4. Vanaf het moment van toewijzing is de roerende zaak voor rekening en risico van de koper. De koper dient desgevraagd aan de met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder terstond zijn naam en woonplaats op te geven, zulks teneinde te voldoen aan het bepaalde in artikel 474 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
 

5. De met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder, alsmede haar opdrachtgever(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de roerende zaken. Hierbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek. 
 

6. De met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder is bevoegd te vorderen, dat aan hem door elke bieder de geboden koopsom contant ter hand wordt gesteld en mag deze onder zich houden, tot dat de zaak is toegewezen. 
 

7. Als een bieder, na de in het vorige lid bedoelde vordering, de geboden koopsom niet aan de met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder betaalt, dan wordt dit bod niet aangenomen en wordt de bieder gedurende de gehele veiling niet meer als bieder toegelaten. 
 

8. Bij gebreke van betaling zal de roerende zaak met toebehoren terstond weer worden verkocht ten laste van hem aan wie zij toegewezen is. Indien voor de roerende zaak in de tweede verkoop minder wordt geboden en betaald, is de eerste bieder verplicht het verschil tussen het eerste bod en het uiteindelijke tweede bod te voldoen aan de met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder. 
 

9. De met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder is met uitsluiting van ieder ander bevoegd te bepalen dat de roerende zaak zal worden teruggenomen en niet executoriaal wordt verkocht, indien het verloop de veiling, de biedingen, het uitblijven daarvan of andere omstandigheden hem daartoe aanleiding geven. 
 

10. De verkochte roerende zaken dienen direct door of namens de koper te worden afgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders met de met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder is overeengekomen. 
 

11. De met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder en de door hem aangewezen personen zijn bij uitsluiting van ieder ander bevoegd aan de kopers, belangstellenden en alle overige ter plaatse of in de directe nabijheid aanwezige personen aanwijzingen te geven teneinde de veiling kalm, in goede voortgang en ordelijk te laten verlopen. Deze aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd, bij gebreke waarvan de veiling kan worden stilgelegd, opgeschort of geannuleerd, dit naar uitsluitend oordeel van de met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder, welke zo nodig de hulp van politie kan en zal inroepen. 
 

12. De gerechtsdeurwaarder behouden zich het uitdrukkelijke recht voor om zonder opgave van redenen, het bod van een bieder te weigeren. Bij elk verschil of discussie over een bod heeft de gerechtsdeurwaarder de uiteindelijke beslissing. 
 

13. De koper dient zijn/haar legitimatiebewijs te tonen aan de met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder, om na de veiling proces-verbaal van verkoop te kunnen opmaken. 
 

14. In het proces-verbaal van verkoop wordt de naam vermeld van de persoon wiens legitimatiebewijs na de verkoop aan de met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder wordt getoond. Indien de koper wenst dat in het proces-verbaal een andere naam dan de zijne wordt vermeld en de persoon wiens legitimatiebewijs na de verkoop aan de gerechtsdeurwaarder wordt getoond is bij de Kamer van Koophandel niet geregistreerd als bestuurder, vennoot of een andere hoedanigheid die een bedrijf kan binden, dan wel beschikt over een schriftelijke volmacht, dan is de met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder bevoegd dit te weigeren. 
 

15. Een ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht. 
 

16. U koopt het goed in de staat waarin die zich bevindt. Indien een voertuig zonder sleutel en/of papieren/toebehoren wordt aangeboden, is het niet toegestaan dat u na de veiling de vorige eigenaar op welke wijze dan ook benadert met de bedoeling de ontbrekende zaken alsnog op te vragen. Het staat u in die gevallen vrij van bieden af te zien. Mogelijk kan de gerechtsdeurwaarder in een enkel geval wel voor u bemiddelen. De privacy van onze debiteurklant staat bij Bosveld hoog in het vaandel. Wij gaan er van uit dat u dit volledig respecteert en hier naar handelt. 
 

17. Bij elk verschil of discussie over een bod heeft de gerechtsdeurwaarder de uiteindelijke beslissing. De met de veiling belaste gerechtsdeurwaarder beslist in alle gevallen en met uitsluiting van ieder ander in hoogste instantie. 
 

18. In geval van vergissing van de afslager heeft deze het recht zich te herstellen zonder dat hierop een beroep gedaan kan worden. 
 

19. Op de executoriale verkoop, de koopovereenkomst en alle mogelijke daaruit voortvloeiende (rechts)gevolgen c.q. geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.