Morgen weer bereikbaar vanaf 08:30 uur
Telefoon: 033 - 47 00 000
Selecteer uw vestiging:AmersfoortBeverwijk

Algemene Voorwaarden


1. Definities en bepalingen

1.1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtnemer: de besloten vennootschap Bosveld Gerechtsdeurwaarders & Incasso’s B.V.
(en de aan haar verbonden vennootschappen) en/of Snijder Incasso en
Gerechtsdeurwaarders B.V.;
b. Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijke persoon die met Opdrachtnemer een schriftelijke of
mondelinge overeenkomst heeft gesloten. Indien een opdracht wordt verstrekt door een
tussenpersoon, dan dient de eisende partij hiervoor een machtiging af te geven aan de
tussenpersoon en dient dit tevens expliciet aan Opdrachtnemer medegedeeld te worden.
Blijft de mededeling aan Opdrachtnemer achterwege, dan geldt de tussenpersoon als
opdrachtgever van Opdrachtnemer.
c. Debiteur: de rechts- of natuurlijke persoon tegen wie de door de opdrachtgever verzochte
handeling is gericht.
 

2 Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen
van diensten en/of het geven van (juridisch) advies op het gebied van:

  • het incasseren van vorderingen (niet-ambtelijke werkzaamheden);
  • het voeren van debiteurenbeheer;
  •  het voeren van creditmanagement;
  •  het verrichten van ambtshandelingen (ambtelijke werkzaamheden);
  •  het houden van toezicht bij veilingen;
  •  het verstrekken van kredietrapporten. 

Dit alles in de ruimste zin van het woord.
 

3 Afwijkende bedingen
Bedingen die afwijken van deze voorwaarden of het toepasselijke Reglement Tarieven van Opdrachtnemer zijn van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
 

4 Geen plicht tot aanvaarding opdracht
Opdrachtnemer heeft het recht opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Opdrachtnemer kan nimmer tot acceptatie van werkzaamheden worden verplicht, behoudens haar ministerieplicht.
 

5 Recht tot wijziging algemene voorwaarden
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door Opdrachtnemer gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Opdrachtgever wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht, waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden schriftelijk zal worden meegedeeld.
 

B. Incasso
 

6 Opdracht
Indien de opdrachtgever Opdrachtnemer opdracht geeft tot het incasseren van een vordering, dan machtigt de opdrachtgever daarmee Opdrachtnemer om in opdracht van, uit naam van en voor rekening en risico van opdrachtgever, alle benodigde ambtelijke en niet-ambtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk en/of het meest geëigend zijn. Deze machtiging houdt onder meer in / beperkt zich niet tot: 

a) het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur; 
b) het aan debiteur in rekening brengen van kosten en rente; 
c) het ontvangen van gelden; 
d) het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling; 
e) het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie; 
f) het aanvragen van een faillissement.


7 Voorschot
7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 sub b van de Gerechtsdeurwaarderswet juncto artikel 12 lid 1 van het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders, is Opdrachtnemer verplicht een voorschot te ontvangen voor door haar te maken out of pocket kosten en griffierechten. Dit voorschot wordt bij afwikkeling van de opdracht met de opdrachtgever verrekend. 

7.2 Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden. Dit voorschot wordt bij afwikkeling van de opdracht met de opdrachtgever verrekend. Opdrachtnemer verwijst voor de hoogte van het voorschot naar het Reglement Tarieven.

8. Betaling 

8.1 Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan Opdrachtnemer, aan de opdrachtgever, aan de tussenpersoon dan wel aan derden ten behoeve van de opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur tegenover de opdrachtgever op zich genomen en door de opdrachtgever geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen. 8.2. Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van de door of namens Opdrachtnemer gemaakte kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. 

9. Intrekking/belemmering 
Opdrachtnemer is gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten en/of afwikkelingskosten te berekenen als ware de vordering volledig geïncasseerd indien de opdrachtgever:  een opdracht intrekt;  buiten Opdrachtnemer om een betalingsregeling of een schikking met debiteur treft;  van verdere behandeling afziet;  of Opdrachtnemer na rappel 14 dagen zonder bericht en/of informatie en/of instructie laat. Indien Opdrachtnemer aan de kwestie meer arbeid heeft verricht dan zij aan de hand van de incasso- of afwikkelingskosten in dit geval vergoed zou krijgen, is Opdrachtnemer gerechtigd deze uren tegen de door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven in rekening te brengen. 

10. Verplichtingen opdrachtgever 
10.1 Opdrachtgever dient opdrachtnemer onverwijld in kennis te stellen als hij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt. 
10.2 De opdrachtgever is verplicht alle, in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer aan opdrachtgever, verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen. 
10.2 Indien de opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso over wenst te dragen, zal deze zich op verzoek van Opdrachtnemer inspannen dit aantal aan te leveren op een voor computerverwerking geschikte wijze en wel conform de nadere richtlijnen die door Opdrachtnemer worden verstrekt. 
10.3 De opdrachtgever zal alle voor de incasso noodzakelijke bescheiden aan Opdrachtnemer overdragen. 
10.4 De opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan Opdrachtnemer met betrekking tot de overgedragen vordering geen incassoactiviteiten meer ontplooien, danwel contact opnemen met debiteur, tenzij Opdrachtnemer hiermee instemt. 
10.5 Indien en voor zover de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht aan Opdrachtnemer alsnog stukken van of namens de debiteur ontvangt, zal hij deze onverwijld aan Opdrachtnemer ter hand stellen c.q. doen toekomen. 

11. Tarieven 
11.1 De door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn opgenomen in het Reglement Tarieven, welk reglement in de meest recente uitgave deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden. 
11.2 Alle door Opdrachtnemer aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting. 
11.3 Opdrachtnemer belast de door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) bij haar in rekening gebrachte heffing voor toezicht en tuchtrecht door aan haar opdrachtgevers. Dit gebeurt in de vorm van een toeslag per betekend exploot. Dit bedrag is een aanvulling op de kosten zoals bepaald in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag). Deze aanvullende kosten kunnen niet worden verhaald op de debiteur en zijn aan dezelfde indexatie onderhevig als de Btag tarieven. 
11.4 Opdrachtnemer is gerechtigd haar niet-ambtelijke tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is de opdrachtgever gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) schriftelijk te beëindigen, hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen naar aanleiding van het nieuwe tarief, dient dit binnen 14 dagen na aankondiging van de wijziging schriftelijk aan Opdrachtnemer medegedeeld te worden. 
11.5 De opdrachtgever komt geen (tussentijds) recht tot beëindiging van de overeenkomst toe indien de wijziging van het tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel. 

12. Afrekening
12.1 De opdrachtgever heeft aanspraak op de door Opdrachtnemer terzake de overgedragen vordering ontvangen betaling op hoofdsommen, verminderd met de verschotten en de aan Opdrachtnemer toekomende vergoedingen; Betalingen door debiteuren verricht aan Opdrachtnemer danwel aan de opdrachtgever strekken eerst ter dekking van door of namens Opdrachtnemer gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct toe aan Opdrachtnemer. 
12.2 Behoudens specifieke (andersluidende) afspraken tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever, zal Opdrachtnemer maandelijks tussentijds op portefeuille niveau de door haar ontvangen gelden aan de opdrachtgever afdragen en wel onder aftrek van het conform het hier voorgaande aan Opdrachtnemer toekomende, zulks met een minimum van de door opdrachtnemer gemaakte kosten. 
12.3 Betaling aan opdrachtgever worden binnen de wettelijk termijnen voldaan. 

13. Aansprakelijkheid 
13.1 Opdrachtnemer heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso)resultaat of een bepaalde uitkomst in een juridische procedure. 
13.2 De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
13.3 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies. 
13.4 In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
13.5 In het bijzonder geldt als overmacht, pandemie, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen bij Opdrachtnemer of bij door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft Opdrachtnemer – naar haar keuze– het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding in welke vorm dan ook. 
13.6 Opdrachtnemer respectievelijk de daaraan verbonden gerechtsdeurwaarder(s) is, onverminderd het in dit artikel bepaalde, ter zake van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden, nimmer aansprakelijk voor een bedrag hoger dan de nota voor desbetreffende verrichte werkzaamheden, danwel voor een bedrag dat de verzekerde som van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te boven gaat. 
13.7 Opdrachtnemer voert haar taken als goed opdrachtnemer naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke gevolgen van niet gerechtvaardigde vorderingen die aan Opdrachtnemer ter incasso werden overgedragen. Evenmin kan Opdrachtnemer aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen zijn genomen. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso gebeurt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer. 
13.8 De opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens de opdrachtgever in bewerking nemen en incasseren van door de opdrachtgever aangeboden vorderingen. 
13.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, welke het gevolg is van handelingen verricht door Opdrachtnemer, verricht op verzoek van opdrachtgever. Onder schade wordt verstaan: schade bij opdrachtgever, debiteur en/of derden. 
13.10 Indien een opdrachtgever voor de behandeling van een internationale incassozaak Opdrachtnemer inschakelt, dan geeft de opdrachtgever Opdrachtnemer de volmacht uit naam van Opdrachtgever deze vordering bij een derde, buitenlands incasso intermediair, in behandeling te geven. Opdrachtnemer vertegenwoordigt in dat geval Opdrachtgever. De overeenkomst komt in dat geval rechtstreeks tot stand tussen Opdrachtgever en de derde. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onder andere nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden. In een voorkomend geval dient Opdrachtgever zich rechtstreeks tot de derde te wenden aangezien Opdrachtgever Opdrachtnemer als vertegenwoordiger heeft ingeschakeld. 
13.11. De door Opdrachtnemer verstrekte kredietinformatie is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever zelf en enkel voor interne doeleinden. De kredietinformatie mag nimmer bekend worden gemaakt aan de personen of ondernemingen waarop zij betrekking hebben, noch op enigerlei wijze overgedragen of bekend worden gemaakt aan derden, noch als bewijsmiddel dienen bij enig onderzoek. Opdrachtgever garandeert dat ook haar medewerkers in de ruimste zin van het woord zich aan deze bepaling zullen houden. Opdrachtnemer is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de kredietinformatie, alsmede eventueel afgegeven kredietlimieten. 

14. Opschortingsrecht 
Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig door opdrachtgever zijn voldaan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden en de hierdoor mogelijk veroorzaakte schade. 

15. Betaling

15.1 Betalingstermijn Betaling van de door Opdrachtnemer gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
15.2. Gevolgen overschrijding a) Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Opdrachtnemer het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening. b) Indien de opdrachtgever ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, waardoor Opdrachtnemer genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is opdrachtgever aan Opdrachtnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het (restant)factuurbedrag, met een minimum van € 40,00. c) Opdrachtgever is verplicht de door de derde(n) in rekening gebrachte kosten te voldoen aan Opdrachtnemer, daaronder begrepen het tarief van de ingeschakelde gemachtigde. d) Opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen. 
15.3 Indien binnen het genoemde van 14 dagen termijn geen bezwaar is ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de door Opdrachtnemer verzonden factuur en kan in en buiten rechte door de opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan op de klacht of op de onjuistheid van de factuur. 
15.4 Verwerking betaling a. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de opdrachtgever, eerst ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke-, juridische- en executiekosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde rente en strekt tenslotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering. b. Opdrachtnemer is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft. 
 

16. Duur van de overeenkomst 
16.1 De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden vanaf de datum van ondertekening van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan wel vanaf de datum dat ‘de opdrachtgever’ stilzwijgend of op andere wijze blijk heeft gegeven in te stemmen met de toepasselijkheid op de betrokken overeenkomst van de algemene voorwaarden. 
16.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
16.3 Opdrachtnemer is ook na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de bij haar in behandeling zijnde vorderingen met inachtneming van de bepalingen in deze algemene voorwaarden uit te voeren tot en met de dag der algehele voldoening. 
16.4 Opdrachtnemer is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien opdrachtgever in strijd handelt met één of meer bepalingen van een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden niet nakomt. 

17. Afwijkende overeenkomsten 
Opdrachtnemer is gerechtigd om, naast en in aanvulling op hetgeen is overeengekomen in deze algemene voorwaarden en het daarvan deel uitmakende Reglement Tarieven, andersluidende overeenkomsten te sluiten. 

18. Klachten 
Klachten over de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het incident schriftelijk en met redenen omkleed aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting een factuur tijdig en volledig te voldoen. 

19. Slotbepalingen 
19.1 Afwikkeling Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden draagt Opdrachtnemer de aan haar door of zijdens de opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken over aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle onder haar berustende stukken op te schorten, totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. Dit geldt in het bijzonder voor de verplichting tot betaling van de openstaande facturen door opdrachtgever. 
19.2 Toepasselijk recht Op alle geschillen tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
19.3 Bevoegde rechter Geschillen tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht. 
19.4 Deponering Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden. Deze voorwaarden zijn tevens te vinden op onze website via: 

https://bosveld.nl/media/algemene_voorwaarden_Opdrachtnemer.pdf